Adatkezelési és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatóAz adatkezelés jogalapja

A változásbejelentő.hu oldal üzemeltetője a DeltaRegister Elektronikus Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: DeltaRegister Kft.) személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Önt.

Az adatkezelés jogalapja minden adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

A változásbejelentő.hu szolgáltatásai esetében az adatkezelés célja nem más, mint ügyfeleink érdekében egyedi változásbejelentések megvalósítása, valamint változás ügyintézési szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségek biztosítása. Mindezek érdekében az alábbi adatokat kezeljük:

  • Természetes személyek esetében személyes adatként: az ügyfél neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja leánykori neve, lakcíme, mobil telefonszáma, e-mail címe;
  • Jogi személyek esetében személyes adatként: a kapcsolattartó neve,a kapcsolattartó mobil telefonszáma,a kapcsolattartó e-mail címe;
  • Jogi személyek esetében nem személyes adatként:olyan nem személyes adatok, amelyek a változásügyintézési szolgáltatások teljesíthetősége érdekében szükségesek (ez utóbbiakra ugyanakkor nem terjed ki a személyes adatok védelme).

A fenti adatokat az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeljük, legkésőbb azonban a megvalósult változásbejegyzést követő 5. év elteltével töröljük. Amennyiben az adatok megadását követően Ön úgy dönt, hogy – közvetítő partnereinken keresztül – mégsem köt szerződést változásbejelentési szolgáltatásaink igénybevételére, azt az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásaként értékeljük, és adatait töröljük. Ellenkező esetben Ön az adatbekérő lapon elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a jelen tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a DeltaRegister Kft. – eltérő nyilatkozat, vagy kifogás hiányában – az adatbekérő lapon feltüntetett személyes adatait, a változásbejegyezési szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozása és teljesítése érdekében kezelje.

Az egyes közüzemi szolgáltatók felé a változások bejelentéséhez további adatok megadására lehet szükség, amelyről Önt ilyen esetekben külön tájékoztatjuk. Az adatok megadása minden esetben az Ön közreműködésével történik.

Adatfeldolgozás

A DeltaRegister Kft.– saját informatikai rendszereinek fejlesztése és üzemeltetése érdekében – adatfeldolgozóként igénybe veszi az Iwebs Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-t(1033 Budapest, Polgár utca 3.).

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatok továbbítása

A DeltaRegister Kft. a rögzített adatokat a változásbejelentésben csak az Ön által megjelölt közüzemi szolgáltatók felé továbbítja.

Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a DeltaRegister Kft. által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás kiterjed a kezelt adatok megjelölésére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, továbbá arra, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg.

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a DeltaRegister Kft. munkatársához fordulhat az e tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken keresztül.

Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Ön bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az e tájékoztatóban szereplő elérhetőségek valamelyikén. A DeltaRegister Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, az ilyen adatkezelésben érintett adatokat a DeltaRegister Kft. a szükséges időtartamig megőrzi. Ön kérheti továbbá adatainak zárolását.

A DeltaRegister Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tájékoztatjuk, hogy a helyesbítésről, a zárolásról és törlésről Önt minden esetben értesítjük. Ezen felül mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez – az adatkezelés céljára való tekintettel –az Ön jogos érdekét nem sérti. A hatályos jogi szabályozás értelmében, ha az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A DeltaRegister Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatja Önt.

Elérhetőségek

Név:                           DeltaRegister Elektronikus Szolgáltató Kft.

Cím:                           3501 Miskolc, Szemere B. u. 4.

E-mail cím:                 ugyfelszolgalat@deltaregister.com

Adatkezelési nyilvántartási szám:     NAIH-86316/2015.

Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

  1. Ön minden esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
  2. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes Bíróság előtt érvényesítheti jogait.