Adatkezelési és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelés jogalapja

A változásbejelentő.hu oldal üzemeltetője a DeltaRegister Kft. (székhely: 3501 Miskolc, Szemere Bertalan utca 4., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86316/2015.) személyes adataink kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Önt.

Az adatkezelés jogalapja minden adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok meghatározása

A változásbejelentő.hu szolgáltatásai esetében az adatkezelés célja nem más, mint ügyfeleink érdekében egyedi változásbejelentések megvalósítása, valamint változásügyintézési szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségek biztosítása, felhasználói profil létrehozása, amelyen keresztül el tudja intézni változásbejelentési ügyét, valamint figyelemmel tudja kísérni a változásbejegyzés állapotát, és a későbbiekben további változásbejegyzési ügyeket indíthat. Mindezek érdekében az alábbi adatokat kezeljük:

  • természetes személyek esetében személyes adatként: az ügyfél neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja leánykori neve, lakcíme, mobil telefonszáma, e-mail címe;
  • jogi személyek esetében személyes adatként: a kapcsolattartó neve, a kapcsolattartó mobil telefonszáma, a kapcsolattartó e-mail címe;
  • jogi személyek esetében nem személyes adatként: olyan nem személyes adatok, amelyek a változásügyintézési szolgáltatások teljesíthetősége érdekében szükségesek (ez utóbbiakra ugyanakkor nem terjed ki a személyes adatok védelme);
  • mind természetes, mind jogi személy esetében: a változásbejelentéssel érintett közüzemi szolgáltatók által kiállított számlák adatai.

A fenti adatokat az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeljük, ami felhasználói profija törlésével is megvalósul, legkésőbb azonban a megvalósult változásbejegyzést követő 5. év elteltével töröljük.

 

3. Adatfeldolgozás

A DeltaRegister Kft.– saját informatikai rendszereinek fejlesztése és üzemeltetése érdekében – adatfeldolgozóként igénybe veszi az Iwebs Kft.-t (1033 Budapest, Polgár utca 3.).

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Ilyen esetek, ha ezt a törvény vagy szolgáltatásaink védelme megköveteli:

  • ha ezt jogszabály vagy egy kötelező jogi eljárás (például hatósági vagy egyéb bírósági határozat) előírja;
  • a szolgáltatásra vonatkozó szabályozásnak való megfelelés igazolására vagy biztosítására.

 

4. Adatok továbbítása

A DeltaRegister Kft. a rögzített adatokat a változásbejelentésben csak az Ön által megjelölt közüzemi szolgáltatók felé továbbítja. Ezen címzetteknek nincs lehetőségük arra, hogy a DeltaRegister Kft. részére nyújtott szolgáltatásoktól eltérő célokra használják az Ön adatait.

 

5. Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a DeltaRegister Kft. által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás kiterjed a kezelt adatok megjelölésére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, továbbá arra, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg.

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a DeltaRegister Kft. munkatársához fordulhat az e tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken keresztül.

 

6. Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Ön bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az e tájékoztatóban szereplő elérhetőségek valamelyikén. A DeltaRegister Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, az ilyen adatkezelésben érintett adatokat a DeltaRegister Kft. a szükséges időtartamig megőrzi. Ön kérheti továbbá adatainak zárolását.

A DeltaRegister Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tájékoztatjuk, hogy a helyesbítésről, a zárolásról és törlésről Önt minden esetben értesítjük. Ezen felül mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez – az adatkezelés céljára való tekintettel – az Ön jogos érdekét nem sérti. A hatályos jogi szabályozás értelmében, ha az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

7. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A DeltaRegister Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatja Önt.

 

8. Elérhetőségek

Név:                               DeltaRegister Elektronikus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:                               3529 Miskolc, Perczel Mór u. 50. I. emelet 4.

E-mail cím:                     ugyfelszolgalat@deltaregister.com

 

9. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

  1. Ön minden esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

  2. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesítheti jogait